AOKZOE掌机售后服务与技术支持

知识库和常见问题

固件更新、系统下载

服务支持>固件下载
AOKZOE A1Pro原版驱动包(不带显卡驱动)
OneXConsole_0.5.11(带游戏库版本)
OneXConsole0.4.11(不带游戏库版本)
AOKZOE玩家中心0.4.5
AOKZOE玩家中心0.4.4
AOKZOE玩家中心0.4.3
AOKZOE玩家中心0.4.0-preview2
AOKZOE玩家中心0.3.15
AOKZOE玩家中心0.3.10
AOKZOE玩家中心0.3.7
AOKZOE玩家中心0.3.5
AOKZOE A1原版驱动(解压后管理员身份运行Setup.bat